Maxikaz

Ubezpieczenie wypadkowe

  NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)- rodzaj ubezpieczenia osobowego, gdzie ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego.  Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. 100% świadczenia wypłacane jest tylko w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. W zależności od wybranego wariantu NNW można dostać odszkodowanie pokrywające również leczenie i rehabilitację. Niektóre oferty dotyczą tylko NNW komunikacyjnego np. Bezpieczny na drodze. Zapewnia ochronę finansową na wypadek skutków nieprzewidzianych zdarzeń w ruchu drogowym (dla kierującego pojazdem, pasażera, pieszy potrącony przez pojazd, wypadek na rowerze).