Maxikaz

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym jest oferowane przez część towarzystw ubezpieczeniowych i pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera.

Ubezpieczenie zwykle obejmuje:

dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera,

obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia,

postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem,

pomoc prawna z reguły obejmuje zwrot kosztów:

wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego,

kosztów sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców,

kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.