Maxikaz

Ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność osoby kierującej pojazdem mechanicznym, która wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu i za którą zobowiązana jest ponieść karę finansową na rzecz osoby trzeciej.

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),

w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,

przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,

najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,

najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),

przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,

przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dotyczy pojazdów:

pojazdów samochodowych

motocykli

motorowerów

przyczep

ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych użytkowanych poza miejscem ubezpieczenia

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia

samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

3. Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.