Ubezpieczenie OC to zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego odszkodowania w wypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Ubezpieczenia OC mogą być:

 • obowiązkowe – w Polsce na niektóre grupy zawodowe został nałożony obowiązek ubezpieczenia OC zawodu. Wymóg taki odnosi się do zawodów wymagających dużej specjalizacji oraz takich, w przypadku których złe wykonywanie może narazić Klienta na dotkliwą szkodę. Zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz sam obowiązek zawarcia polisy OC wynika z aktów prawnych (rozporządzeń Ministra Finansów);są to między innymi OC lekarza, adwokata, architekta ,podmioty wykonujące działalność leczniczą, itd.
 • dobrowolne – w przypadku niektórych zawodów nie ma obowiązku zawarcia umowy OC. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką umowę zawrzeć.

Zakresem ubezpieczeń zawodowych jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Ubezpieczenie pokrywa trzy rodzaje szkód:

 • szkody rzeczowe (szkody w mieniu osób trzecich),
 • szkody osobowe (wyrządzenie szkody osobie trzeciej),
 • czyste straty finansowe (skutek szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego, osoba trzecia poniosła straty finansowe np. wydatki lub utraciła przychód).

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Objętych jest wiele grup zawodowch z określonymi sumami gwarancyjnymi w rozporządzeniach Ministra Finansów.

 

Są to następujące zawody:

 • OC rolników
 • OC doradcy podatkowego
 • OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta)
 • OC architekta
 • OC inżyniera budownictwa
 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC rzeczoznawcy majątkowego
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC adwokata
 • OC radcy prawnego
 • OC notariusza
 • OC rzecznika patentowego
 • OC komornika sądowego
 • OC przedsiębiorcy wykonującego czynności detektywa
 • OC brokera ubezpieczeniowego
 • OC agenta ubezpieczeniowego
 • OC organizatora imprezy masowej
 • OC organizatora turystyki
 • OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
 • OC podmiotów prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych
 • OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
 • OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
 • OC lekarzy i lekarzy dentystów

Dobrowolne ubezpieczenia OC

Sa to następujące zawody

 • OC organizatora imprezy
 • OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej
 • OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 • OC pracowni architektonicznej
 • OC urbanisty
 • OC geodety i kartografa
 • OC doradcy technicznego
 • OC projektanta technicznego
 • OC kancelarii prawniczej
 • OC syndyka
 • OC dziennikarza
 • OC tłumacza
 • OC farmaceutów i aptek
 • OC lekarza i technika weterynarii

 

OC zawodowe nie obejmuje
Szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w firmie przez ubezpieczonego, jak również osobom za pośrednictwem których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne czy brokerskie. Szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, lub innej osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ubezpieczenie OC zawodowe nie obejmuje również szkód polegających na zapłacie kar umownych i powstałych w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i ataków terroru.