„Bezpieczny na Drodze’’ to Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych jest uniwersalnym produktem ochronnym skierowanym do wszystkich , którzy chcą zapewnić ochronę życia i zdrowia sobie i swoim najbliższym. Jest innowacyjnym i najbardziej konkurencyjnym ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Ubezpieczenie na Życie „Bezpieczny na Drodze” ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest na czas określony, nie krótszy niż 1 rok, i nie dłuższy niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 69 lat.

 

GWARANCJE

Ubezpieczenie zabezpiecza interesy Ubezpieczonego i jego bliskich .Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym uzyska świadczenie ; z tytułu pobytu w szpitalu , pobytu na oddziale OIOM, z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie zgonu Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym jego najbliżsi otrzymają świadczenie w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł. Polisa gwarantuje wypłatę wysokich świadczeń przy atrakcyjnej cenie ubezpieczenia.

 

UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE

Polisa „Bezpieczny na Drodze” daje zabezpieczenie finansowe także w razie orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w postaci renty, która płatna jest przez 10 lat. Na niezwykle dogodnych warunkach Ubezpieczony otrzymuje kompleksową ochronę i bardzo wysokie kwoty świadczeń.

DODATKOWE KORZYŚCI

 • Każdy Ubezpieczony może rozszerzyć umowę „Bezpieczny na Drodze” o gromadzenie środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • Ubezpieczony ma możliwość wskazania i zmiany Beneficjenta w każdym momencie trwania umowy.
 • Świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia może być także przedmiotem cesji
 • Poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich

 

Cechy ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia, wysokość świadczeń i zakładka zależna od wariantu ubezpieczenia 

 

Częstotliwość opłacania składki:

Ubezpieczony określa częstotliwość opłacania składek:

 • rocznie
 • jednorazowo za cały okres ubezpieczenia

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony „Bezpieczny na Drodze” obejmuje następujące świadczenia ubezpieczeniowe:

 • z tytułu zgonu Ubezpieczonego
 • z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • z tytułu orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego – renta miesięczna
 • z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni, jeżeli pobyt spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym
 • z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej („OIOM”) za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni jeżeli pobyt spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym

“Bezpieczny na Drodze” – ubezpieczonym może być każdy, kto ukończył 18 rok życia a nie przekroczył 69 lat.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas oznaczony, określany w pełnych latach polisowych, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończył 70 rok życia.

Istnieją dwie formy płatności składki – rocznie bądź jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. W przypadku wariantu 1 i 2 możliwość płatności w dwóch ratach.

w załączeniu przykładowe zakresy ubezpieczenia, które stanowią materiał informacyjny.

Bezpieczny na Drodze Compensa

 

 

Podmenu:

Na życie indywidualne
Polisa na życie dla seniorów
Ubezpieczenie dla dzieci
Ubezpieczenie wypadkowe