Super Gwarancja jest klasycznym pracowniczym ubezpieczeniem grupowym, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości (objętych ubezpieczeniem musi być co najmniej 3 osoby), działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie jest jednym z najbardziej popularnych programów pracowniczych na rynku ubezpieczeń grupowych w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników , ale również członków ich rodzin. Łączy w sobie zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo.

Polisa SUPER GRUPA ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na życie, które ukierunkowane jest na zabezpieczenie standardu życia i zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych.
W szczególności zaś, Super Grupa jest korzystnym rozwiązaniem dla prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy micro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, architekci, artyści) oraz rolników indywidualnych.
Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne łączące ubezpieczającego i ubezpieczonego, program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby. Program Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia lub dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzą otwartą grupę nieformalną.

Co to jest program Super Grupa?
SUPER GRUPA jest klasycznym zbiorowym ubezpieczeniem na życie, mającym na celu ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób tworzących tzw. otwartą grupę ubezpieczonych.
Umowa ubezpieczeniowa w ramach programu Super Grupa może być zawarta, jeżeli do ubezpieczenia przystępuje otwarta grupa licząca co najmniej 5 uprawnionych osób. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ubezpieczającym jest w tym przypadku Agent Towarzystwa, który zorganizował otwartą, „nieformalną” grupę osób, w imieniu których zawarł umowę ubezpieczenia.

Super Grupę charakteryzuje bardzo atrakcyjna cena oraz szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Składki w programie Super Grupa są znacznie niższe (tańsze) w porównaniu do polis indywidualnych, natomiast szeroki zakres ochrony, który jest dostępny w polisie grupowej Super Grupa, byłby niemożliwy dla wielu osób chcących kupić polisę indywidualną np. ze względu na zbyt niskie dochody, stan zdrowia lub wiek. Dodatkowo bowiem – w odróżnieniu od warunków polisy grupowej – każdy ubezpieczony – w klasycznym ubezpieczeniu indywidualnym – podlega ocenie ryzyka medycznego.

Korzyści dla Ubezpieczonego

  • poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego oraz jego bliskich,
  • znacznie szersza ochrona ubezpieczeniowa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego,
  • niskie koszty ochrony ubezpieczeniowej – pełna ochrona przy znacznie niższej, atrakcyjniejszej cenie niż w przypadku polisy indywidualnej,
  • możliwość objęcia ochroną także członków rodziny,
  • zabezpieczenie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych np. nieszczęśliwy wypadek, choroba, pobyt w szpitalu,
  • możliwość oszczędzania nawet niewielkich kwot na przyszłą emeryturę w ramach opcji funduszu kapitałowego,
  • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą

 

W załączeniu przykładowe zakresy ubezpieczenia, które stanowią materiał informacyjny.
Compensa życie Pakiety SG 25

COMPENSA ŻYCIE PAKIET Super Grupa 57

Compensa Życie Pakiety OGÓLNOPOLSKIE

Warta Życie -pakiety warta rodzina

 

 

Podmenu:
Na życie indywidualne
Polisa na życie dla seniorów
Ubezpieczenie dla dzieci
Ubezpieczenie wypadkowe