Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym jest oferowane przez część towarzystw ubezpieczeniowych i pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera.

Ubezpieczenie zwykle obejmuje:

  • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera,
  • obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia,
  • postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem,
  • pomoc prawna z reguły obejmuje zwrot kosztów:
    1. wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego,
    2. kosztów sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców,
    3. kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Podmenu:
AC
OC
Ochrona prawna
Ubezpieczenia assistanse
Ubezpieczenia NNW