Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność osoby kierującej pojazdem mechanicznym, która wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu i za którą zobowiązana jest ponieść karę finansową na rzecz osoby trzeciej.

 

 

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

 

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dotyczy pojazdów:

 • pojazdów samochodowych
 • motocykli
 • motorowerów
 • przyczep
 • ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych użytkowanych poza miejscem ubezpieczenia

 

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia

 • samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
 • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

3. Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podmenu:
AC
OC
Ochrona prawna
Ubezpieczenia assistanse
Ubezpieczenia NNW