OCHRONA i BEZPIECZEŃSTWO W PODRÓŻY

Super Gwarancja jest klasycznym pracowniczym ubezpieczeniem grupowym, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości (objętych ubezpieczeniem musi być co najmniej 3 osoby), działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie jest jednym z najbardziej popularnych programów pracowniczych na rynku ubezpieczeń grupowych w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników , ale również członków ich rodzin. Łączy w sobie zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo.

GWARANCJE

Program gwarantuje możliwość zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykupienie dodatkowych opcji wypadkowych oraz zdrowotnych np. na wypadek pobytu w szpitalu, kalectwa lub poważnego zachorowania ubezpieczonego i jego rodziny (tzw. ubezpieczenia zdrowotne). Oprócz części ochronnej, formuła ubezpieczenia zawiera część inwestycyjną, której wykupienie umożliwia pracownikowi oszczędzanie na korzystnych warunkach w funduszach inwestycyjnych i gromadzenie kapitału na przyszłą dodatkową emeryturę (niezależną od świadczeń wypłacanych przez ZUS i otwarte fundusze emerytalne).

UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE

Super Gwarancja to uniwersalne zabezpieczenie przyszłości i profesjonalne zarządzanie aktywami. Program wyróżnia prosty sposób zawierania ubezpieczenia, jeden z najszerszych zakresów na rynku ochrony życia i zdrowia

 • uproszczona procedura bieżącej obsługi
 • szybka wypłata świadczeń
 • Program zapewnia także możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na bardzo korzystnych warunkach w razie odejścia ubezpieczonego z pracy (rozwiązania stosunku pracy).

Sukces firmy zależy coraz częściej od profesjonalizmu i zaangażowania ludzi, którzy w niej pracują. Programy pracowniczych ubezpieczeń grupowych wdrażane przez szerokie grono pracodawców – z myślą o pracownikach – zaliczane są do tzw. benefitów pracowniczych – Employee Benefits, będących rodzajem pozapłacowych świadczeń i motywatorów pracowniczych. Budują one więź pracowników z firmą, a także umacniają ich lojalność oraz umożliwiają zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.

Przykładem takiego właśnie programu – jednego z najbardziej popularnych wśród pracodawców – jest Program Super Gwarancja, którego wdrożenie znacząco podnosi atrakcyjność pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych pracodawcy – Employee Benefits, a przy tym wzrasta jego konkurencyjność na rynku pracy.

Korzyści dla Pracodawcy

 • podniesienie atrakcyjności miejsca pracy poprzez włączenie polisy Super Gwarancja do pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych,
 • podniesienie konkurencyjności firmy na rynku pracy oraz budowanie jej wizerunku, jako firmy nowoczesnej, dbającej o swoich pracowników i inwestującej w tworzenie więzi między pracownikami i pracodawcą,
 • możliwość stworzenia systemu motywacyjnego pracowników i dodatkowego bonusu dla wybranych pracowników (np. kadry kierowniczej i specjalistów) przez opłacanie części lub całości składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę,
 • zaliczenie składki ubezpieczenia grupowego w koszty uzyskania przychodu,
 • zwolnienie pracodawcy z konieczności wypłacania odpraw pośmiertnych w przypadku śmierci pracownika (zgodnie z rozdziałem IV, art. 93, § 7 Kodeksu pracy).

Korzyści dla Pracownika

Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej:

W ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA można wyodrębnić dwie części: ochronną – zapewniającą wypłatę świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową oraz inwestycyjną – umożliwiającą gromadzenie przez ubezpieczonego dodatkowych oszczędności.

Do ubezpieczenia może przystąpić grupa złożona z co najmniej 3 osób. Konstrukcja ubezpieczenia umożliwia przystąpienie do grupy także małżonka pracownika. W przypadku firm średnich i dużych, istnieje możliwość stworzenia kilku grup w ramach jednej firmy – zróżnicowanych pod względem zakresów ochrony i wysokości świadczeń – pod warunkiem przystąpienia do wybranej grupy min. 21 pracowników.

W części ochronnej ubezpieczenia SUPER GWARANCJA przewidziane są następujące rodzaje świadczeń:

 • świadczenie główne (obligatoryjne), wypłacane w przypadku zgonu (śmierci) Ubezpieczonego (w takim przypadku wypłacana jest również wartość części inwestycyjnej)
 • świadczenia fakultatywne, wybierane przez Klienta w formie „pakietowej”, dodatkowe opcje ochronne, o charakterze wypadkowym, zdrowotnym lub rodzinnym dopasowane do potrzeb i preferencji uczestników konkretnej grupy. Świadczenia fakultatywne, wypłacane są w przypadku następujących zdarzeń:
  1. zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku NW,
  2. gonu Ubezpieczonego w wypadku lądowym,
  3. zgonu ubezpieczonego w wypadku lotniczym,
  4. zgonu ubezpieczonego w wypadku wodnym,
  5. chorobowego zgonu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
  6. zgonu powodującego osierocenie dziecka,
  7. trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  8. wystąpienia ciężkiego zachorowania (9 jednostek chorobowych),
  9. pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby,
  10. pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
  11. narodzin dziecka Ubezpieczonemu,
  12. urodzenia się martwego dziecka Ubezpieczonemu,
  13. zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego,
  14. zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  15. zgonu dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba
  16. zgonu dziecka Ubezpieczonego j.w. w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  17. zgonu rodziców Ubezpieczonego lub macochy/ojczyma,
  18. zgonu teściów Ubezpieczonego,
  19. wystąpienia poważnego zachorowania u małżonka Ubezpieczonego
  20. wystąpienia poważnego zachorowania u dziecka Ubezpieczonego

Podmenu:

Majątek
Na zdrowie