Maxikaz

O ubezpieczeniach

Wybierz kategorię

Ubezpieczenie turystyczne służy zabezpieczeniu Ciebie w podróży. Zmiana klimatu i otoczenia może skutkować wystąpieniem nagłej choroby. Uprawianie sportów może wiązać się z nieszczęśliwym wypadkiem. Z dala od domu choroba czy wypadek narażają Cię na poniesienie wysokich kosztów, które musisz pokryć z własnej kieszeni. Posiadając ubezpieczenie podróżne nie musisz bać się o takie konsekwencje, ubezpieczyciel zapewnia bezgotówkowe pokrycie kosztów leczenia, lekarstw i transportu związanego z nagłą chorobą lub wypadkiem.

Ubezpieczenie kosztów leczenie za granicą jest to oferta skierowana do osób wyjeżdżających poza teren Polski w celach turystycznych, do pracy jak i szkoły. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy assistance (ASS). Są to wydatki poniesione za granicą na organizację usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Dodatkowo zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na osobie i na rzeczy

ubezpieczenie bagażu podróżnego

ubezpieczenie sprzętu sportowego

ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej

ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów

ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego

Ubezpieczenie można zawrzeć w formie indywidualnej, zbiorowej jak i rodzinnej, na okres roczny lub krótkoterminowy.

Składka za ubezpieczenie uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia jak też od charakteru wyjazdu. Mianowicie czy jest to wyjazd turystyczny, w związku z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu czy też w związku z wykonywaną za granicą pracą.

Ubezpieczenie OC to zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego odszkodowania w wypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Ubezpieczenia OC mogą być:

obowiązkowe – w Polsce na niektóre grupy zawodowe został nałożony obowiązek ubezpieczenia OC zawodu. Wymóg taki odnosi się do zawodów wymagających dużej specjalizacji oraz takich, w przypadku których złe wykonywanie może narazić Klienta na dotkliwą szkodę. Zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz sam obowiązek zawarcia polisy OC wynika z aktów prawnych (rozporządzeń Ministra Finansów);są to między innymi OC lekarza, adwokata, architekta ,podmioty wykonujące działalność leczniczą, itd.

dobrowolne – w przypadku niektórych zawodów nie ma obowiązku zawarcia umowy OC. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką umowę zawrzeć.

Zakresem ubezpieczeń zawodowych jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Ubezpieczenie pokrywa trzy rodzaje szkód:

szkody rzeczowe (szkody w mieniu osób trzecich),

szkody osobowe (wyrządzenie szkody osobie trzeciej),

czyste straty finansowe (skutek szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego, osoba trzecia poniosła straty finansowe np. wydatki lub utraciła przychód).

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Objętych jest wiele grup zawodowych z określonymi sumami gwarancyjnymi w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Są to następujące zawody:

OC rolników

 

OC doradcy podatkowego

OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta)

OC architekta

OC inżyniera budownictwa

OC zarządcy nieruchomości

OC rzeczoznawcy majątkowego

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

OC adwokata

OC radcy prawnego

OC notariusza

OC rzecznika patentowego

OC komornika sądowego

OC przedsiębiorcy wykonującego czynności detektywa

OC brokera ubezpieczeniowego

OC agenta ubezpieczeniowego

OC organizatora imprezy masowej

OC organizatora turystyki

OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

OC podmiotów prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych

OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

OC lekarzy i lekarzy dentystów

Dobrowolne ubezpieczenia OC

Są to następujące zawody

OC organizatora imprezy

OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej

OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

OC pracowni architektonicznej

OC urbanisty

OC geodety i kartografa

OC doradcy technicznego

OC projektanta technicznego

OC kancelarii prawniczej

OC syndyka

OC dziennikarza

OC tłumacza

OC farmaceutów i aptek

OC lekarza i technika weterynarii

OC zawodowe nie obejmuje
Szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w firmie przez ubezpieczonego, jak również osobom za pośrednictwem których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne czy brokerskie. Szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, lub innej osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ubezpieczenie OC zawodowe nie obejmuje również szkód polegających na zapłacie kar umownych i powstałych w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i ataków terroru.

 

W budowie…

Nasza multiagencja specjalizuje się w dobieraniu najtańszych oraz najkorzystniejszych zakresowo wariantów ubezpieczenia, zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Zajmujemy się sprzedażą następujących rodzajów ubezpieczeń:

komunikacyjne – OC, AC, ZK, assistance, szyby, NNW
mieszkaniowe – mieszkania domy i domy w budowie, pod cesje dla banków
mienia – firm, przedsiębiorstw, pod cesję dla banków i urzędów
OC działalności – firm, przedsiębiorstw
OC przewoźników – w ruchu krajowym i międzynarodowym
OC zawodowe – architektów, księgowych, biur nieruchomości, projektantów, inżynierów, lekarzy pielęgniarek, nauczycieli i wychowawców
OC w życiu prywatnym i sportowców
koszty leczenia w kraju i zagranicą
NNW – jednostkowe, grupowe oraz dla sportowców
finansowe – gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz umowy o limit
zdrowotne – indywidualne i grupowe
inwestycyjne – oszczędnościowe, posagowe, zabezpieczenia emerytalnego
życiowe – zabezpieczenia spłaty kredytu, rodziny lub wspólników, pod cesje dla banków
inne, także oferty nietypowe, w postaci ubezpieczeń tworzonych pod specjalne zamówienie konkretnego klienta.

Wypowiadamy umowy z poprzednich zakładów ubezpieczeń, pobieramy zaświadczenia, przenosimy zniżki z poprzednich zakładów, negocjujemy oferty, przypominamy o zbliżających się ratach oraz kończących się polisach z podaniem już najkorzystniejszej stawki wznowieniowej na kolejny rok.