Maxikaz

grupowe Na życie

Ubezpieczenia grupowe, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości (objętych ubezpieczeniem musi być co najmniej 3 osoby), działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie grupowe jest jednym z najbardziej popularnych programów pracowniczych na rynku ubezpieczeń w zakładach pracy w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników , ale również członków ich rodzin. Łączy w sobie zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo.

Sukces firmy zależy coraz częściej od profesjonalizmu i zaangażowania ludzi, którzy w niej pracują. Programy pracowniczych ubezpieczeń grupowych wdrażane przez szerokie grono pracodawców – z myślą o pracownikach – zaliczane są do tzw. benefitów pracowniczych – Employee Benefits, będących rodzajem pozapłacowych świadczeń i motywatorów pracowniczych. Budują one więź pracowników z firmą, a także umacniają ich lojalność oraz umożliwiają zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.

Przykładem takiego właśnie programu – jednego z najbardziej popularnych wśród pracodawców – jest Program Super Gwarancja, którego wdrożenie znacząco podnosi atrakcyjność pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych pracodawcy – Employee Benefits, a przy tym wzrasta jego konkurencyjność na rynku pracy.

Korzyści dla Pracodawcy

  • podniesienie atrakcyjności miejsca pracy poprzez włączenie polisy Super Gwarancja do pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych,
  • podniesienie konkurencyjności firmy na rynku pracy oraz budowanie jej wizerunku, jako firmy nowoczesnej, dbającej o swoich pracowników i inwestującej w tworzenie więzi między pracownikami i pracodawcą,
  • możliwość stworzenia systemu motywacyjnego pracowników i dodatkowego bonusu dla wybranych pracowników (np. kadry kierowniczej i specjalistów) przez opłacanie części lub całości składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę,
  • zaliczenie składki ubezpieczenia grupowego w koszty uzyskania przychodu,
  • zwolnienie pracodawcy z konieczności wypłacania odpraw pośmiertnych w przypadku śmierci pracownika (zgodnie z rozdziałem IV, art. 93, § 7 Kodeksu pracy).

Korzyści dla Pracownika

W ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA można wyodrębnić dwie części: ochronną – zapewniającą wypłatę świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową oraz inwestycyjną – umożliwiającą gromadzenie przez ubezpieczonego dodatkowych oszczędności.

Do ubezpieczenia może przystąpić grupa złożona z co najmniej 3 osób. Konstrukcja ubezpieczenia umożliwia przystąpienie do grupy także małżonka pracownika. W przypadku firm średnich i dużych, istnieje możliwość stworzenia kilku grup w ramach jednej firmy – zróżnicowanych pod względem zakresów ochrony i wysokości świadczeń – pod warunkiem przystąpienia do wybranej grupy min. 21 pracowników.